jun 012020
 

Poštovane članice i članovi Saveza,

Sve nas je nespremne zadesila pandemija virusa Kovid19 zbog koje je svaki segment našeg društva živeo život u vanrednim okolnostima. Obzirom da je protekla javna rasprava o predloženim izmenama akata počela 09.03.2020, a Vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije uvedeno 15.03.2020.godine kao i da je veliki broj punoletnih članova naše organizacije aktivno učestvovao u pomoći sugrađanima kroz različite volonterske aktivnosti smatramo da učešće na javnoj raspravi nije bilo na vrhu liste prioriteta.

Zbog navedenog i sa ciljem da što više naših članova kroz javnu raspravu doprinese boljitku organizacije odlučili smo da prihvatimo sve komentare i amandmane pristigle u bilo kom trenutku do momenta raspisivanja ove javne rasprave ukoliko su dostavljeni na propisani način i da otvorimo ponovnu javnu raspravu kako bismo pružili šansu onima koji nisu bili u mogućnosti da u prethodnoj učestvuju.
Javna rasprava traje 21 dan od dana objavljivanja na sajtu Saveza.

U prilogu se nalaze Poziv na javnu raspravu i predlozi izmena i dopuna Pravilnika o izborima, Pravilnika o registraciji i Poslovnika o radu Skupštine Saveza kao i obavezni formulari za komentare i amandmane.

 

Za sva pitanja i nedoumice možete se obratiti na mejl Saveza office@izvidjaci.rs

S poštovanjem,

Starešinstvo Saveza izviđača Srbije

mar 302020
 

Poštovani,

Pre svega se nadamo da su svi članovi Vašeg odreda zdravi, da se pridržavaju mera bezbednosti i uspešno ispunjavaju svoje školske, profesionalne i druge obaveze.

Shodno vanrednom stanju koje je uvedeno u toku roka za prijavljivanje vodova za ovogodišnje Prolećno SDG izazivanje i donetim merama bezbednosti, obaveštavamo Vas da će Načelstvo Saveza izviđača Srbije odrediti dodatni rok za prijavljivanje za ovu aktivnost kada vanredno stanje prođe. Pratićemo situaciju i blagovremeno Vas obavestiti o dodatnom roku za prijavljivanje i daljim koracima koji se odnose na ovu aktivnost, kako bismo je i ove godine uspešno realizovali i time nastavili tradiciju umrežavanja naših odreda uz  „zabavu sa svrhom”, odnosno savladavanje Programa na inovativan, zanimljiv i svrsishodan način.

Do tada, čuvajte se i pratite profil Saveza izviđača Srbije na društvenim mrežava na kome možete pronaći puno zabavnih aktivnosti za svoje članove prilagođenih okolnostima u okviru programa „Izviđačka kućna zabava”!

Uz izviđački pozdrav,

Načelstvo Saveza izviđača Srbije

mar 272020
 
Dragi izviđači, pozivamo vas da uzmete učešće u dnevnim i nedeljnim
aktivnostima koje Načelstvo Saveza izviđača Srbije priprema za vas u okviru
programa „Izviđačka kućna zabava” kao vid preventivnih mera u borbi sa virusom Covid-19.
“Izviđačka kućna zabava” je program koji će vam pomoći da se zabavite i da vam vreme kod kuće brže prođe. Pripremljen je raznovrstan sadržaj na osnovu izviđačkog programa. Program je prilagođen i dostupan za različite uzraste izviđača. Igrice i zadaci biće kombinovano namenjeni za individualnu ili timsku realizaciju. Za mnogobrojne aktivnosti ćete moći da uključite i svoje ukućane i da se svi ludo zabavite!
Svakog vikenda očekuju vas masovnija (on line) izviđačka dešavanja.
28.3. – Sat za našu planetu – elaborat preuzmite ovde
3-5.4. – Svetska internet džembori – JOTI – elaborat preuzmite ovde
10-12.4. -Izviđački online višeboj na instagramu – elaborat preuzmite ovde
17-18.4. – U razgovoru sa… (Članovi načelstva i prijatelji spremili su niz aktuelnih edukativnih izviđačkih tema). Za opširnije informacije pratite društvene mreže SIS.
mar 162020
 

Nakon današnjeg vanrednog sastanka u Ministarstvu omladine i sporta  predstavnici Saveza izviđača Srbije i ostalih omladinskih organizacija i saveza izdali su sledeće

SAOPŠTENJE:

Na današnjem sastanku u Ministarstvu omladine i sporta, na kom su učestvovali ministar Vanja Udovičić sa saradnicima i predstavnici/e Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada, Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade, Krovne organizacije mladih Srbije, OPENS – a, Mladih istraživača Srbije, Studentske konferencije univerziteta Srbije i Saveza izviđača Srbije, razmatrani su kapaciteti omladinskog sektora za podršku u realizaciji mera Vlade Republike Srbije tokom vanrednog stanja.

Procena omladinskog sektora je da, na osnovu dosadašnjeg iskustva uključivanja mladih u različite programe, u kratkom vremenskom periodu možemo  o planiranim aktivnostima informisati i pozvati na učešće 180.000 mladih.  U narednom periodu biće definisane volonterske pozicije, potrebe i bezbednosne mere u okviru kojih će se moći realizivati volonteske aktivnosti, shodno merama koje donese Vlada Republike Srbije.

Poseban naglasak će biti stavljen na bezbednost i sigurnost volontera u svakom momentu volontiranja.

Svesni smo želje i volje mladih da se uključe u aktivnosti za pružanje podrške starijim sugrađanima, ali isto tako apelujemo da aktivnosti usklađuju sa lokalnim kriznim štabova koji će preuzeti celokupnu koordnaciju u skladu sa novonastalom situacijom.

U ovom trenutku apelujemo da se lica mlađa od 18 godina ne uključuju u aktivnosti dok se ne kreiraju posebne procedure i mere.

Pozivamo vas da pratite sajt Ministarstva omladine i sporta , kao i gore nabrojanih aktera za pravovremene informacije.

mar 162020
 

Poštovani članovi Saveza izviđača Srbije na osnovu odluke o uvođenju Vanrednog stanja na celoj teritoriji Republike Srbije a uzimajući u obzir brigu o zdravlju  svih članova SIS, sve aktivnosti odlažu se do ukidanja Vanrednog stanja i donošenja obavezujućih preporuka nadležnih Ministarstava Republike Srbije.
Svi članovi Saveza izviđača Srbije dužni su da se pridržavaju svih propisanih mera i aktivnosti koje donose nadležne institucije i lokalne  samouprave.

Informacije o daljoj  organizaciji rada Saveza biće redovno istaknute na sajtu SIS.

mar 112020
 

Obaveštenje o povećanom stepenu higijenskih mera po preporukama Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvete.

Na izviđačkim sastancima potrebno je primenjivati sledeće mere:

– Redovno održavanje prostorije za sastanke koje podrazumeva: Češće provetravanje prostorije, pranje I dezinfikovanje podova, kvake, radnih površina i redovno pražnjenje korpi za otpatke, koristeći rukavice;
– Pranje ruku uz korišćenje sapuna pre početka aktivnosti;
– Preporučiti izviđačima i odraslima da ne dodiruju oči, usta i nos neopranim rukama;
– Ne razmenjivati hranu i ne koristiti iste čaše i flašice za vodu.
– Upotrebljene papirne maramice i ubruse treba odmah bacati u korpe za otpatke;
– Odvojiti vreme i obnoviti priču o kolektivnoj i ličnoj higijeni kao deo preventivnih zdravstvenih mera
– Ne stvarati paniku i objasiti opasnost širenja neproverenih informacija;
– Preporuka je da se ne organizuju veći izviđački skupovi

Savez izviđača Srbije

mar 092020
 

Poziv za javnu raspravu

o izmenama i dopunama Pravilnika o izborima u SIS ,Pravilnika o registraciji u SIS i Poslovnika o radu Skupštine Saveza izviđača Srbije

Skupština Saveza izviđača Srbije na sednici održanoj 16.06.2019. u Beogradu donela je odluku da se na osnovu ukazane potrebe a u cilju realizacije i sprovođenja Izbornog procesa izvrši postupak za izmenu i dopunu Pravilniika o izborima , Pravilnika o registraciji u SIS i ostalih potrebnih normativnih akata u SIS. Na osnovu nje je Starešinstvo formiralo Radnu grupu za izmenu i dopunu Pravilnika o izborima u SIS,Pravilnika o registraciji u SIS i kao rezlutat rada Radne grupe proistekla je potreba da se izvrši izmena i Poslovnika o radu Skupštine SIS.
Starešinstvo Saveza je radom kroz Radne grupe donelo predloge izmena akata Saveza navedenih u pozivu a nalaze se u vidu priloga uz ovaj poziv.
Starešinstvo je poštujući da procedura javne rasprave prođe u što demokratskioj atmosferiu /iako nije predviđena Statutom/ i sa željom da u njoj učestvuju i daju svoj doprinos svi članovi Saveza , a sve u cilju uklanjanja uočenih nedostataka u predhodnom periodu.
Javna rasprava će se u cilju efikasnosti sprovesti na sledeći način:
1, Javna Rasprava traje 30 dana od dana objavnjivanja ovog poziva na sajt SIS a koji će uslediti najkasnije 5 dana od donošenja odluke na Starešinstvu SIS.
Javni poziv proslediti na zvanične mejl adrese organizacionih jedinica registrovanih za tekuću kalendarsku godinu ,jednicama kojima je odobreno potpisivanje Sporazuma o saradnji sa SIS kao i načelnicima preko Načelstva Saveza.
2, Učesnici u javnoj raspravi će svoje stavove i predloge moći da iskažu kroz dve forme i to kroz komentare i kroz amandmane .
– Komentar / Obrazac-1/: obuhvata generalne komentare,sugestije i primedbe na svaki član predloženih akata.
– Amandman/Obrazac-2/: obuhvata tačno određene rečenice koje menjaju postojeće rečenice ili su dopuna samih članova ili stavova dokumenata koji se menjaju.Amandmani moraju biti razumljivi da predstavljaju suštinu predloženih izmena.
Komentare i amandmane slati isključivo popunjavanjem gore navedenih obrazaca i na sledećim mejl adresama : 92djole97@gmail.com uz cc meijla na adresu office@izvidjaci.rs .
Ukoliko komentarišete ili ulažete amandmane na više dokumenata za svaki dokumenat je potrebno popuniti posebne obrasce a u cilju evidencije i olakšavanja poslova radnim grupama.
3.Radne grupe će razmotriti sve komentare i amandmane pristigle u propisanoj formi i propisanom roku,a neblagovremene kontare i amandmane i dopise van datih obrazaca neće se uzimati u razmatranje. Na osnovu detaljnog razmatranja pripremiće se intgralni tekst svakog akta po na osob.
Sa ciljem da se Skupština rastereti i efikasno i nesmetano funkcioniše a poučeni ranijim iskustvima Starešinstvo će na sednici Skupštine izaći sa integralnim tekstovima akata sa uvaženim komentarima i amandmanima .Predloge akata će detaljno obrazložiti predstaviti na sednici Skupštine.Na samoj sednici Skupštine neće se moći podnositi novi komentari i amandmani.Starešinstvo će predložiti Skupštini da se glasa po predloženim integralnim tekstovima akata po na osob kao celine bez glasanja o pojedinačnim amandmanima .

Poslovnik o radu Skupstine-1
Poslovnik o radu Skupstine-2
Pravilnik o izborima-1
Pravilnik o izborima-2
Pravilnik o Registraciji

Izviđački pozdrav ZDRAVO

Starešinstvo Saveza izviđača Srbije

mar 092020
 

Dragi poletarci i pčelice, izviđači i planinke, brđani i brđanke 21.marta pozivamo Vas da nam  budete dragi gosti i učestvujete na ovogodišnjem tradicionalnom Kvizu??

Moto ovogodišnje akcije je Izviđač Spreman, stoga dođite i proverite koliko ste spremni !

Elaborat u prilogu.