Nadzorni odbor

 

Nadzorni odbor je samostalni, kolektivni organ Saveza čije članove bira Skupština, tajnim glasanjem, izvan svog sastava.

Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova i konstituiše se na poziv Starešine Saveza, kada je izabrano najmanje 3 (tri) člana Nadzornog odbora.

Zadatak Nadzornog odbora je da vrši pregled i kontrolu celokupnog materijalnog i finansijskog poslovanja Saveza i uopšte da kontroliše rad Saveza, njegovih organa i tela i da u vezi sa tim daje sugestije, predlaže mere i odluke Starešini Saveza, Starešinstvu Saveza i Skupštini Saveza.

 

Moma Malinić Jagodina
Radovan Savić Ivanjica
Ranko Bogdanović Beograd
Slaviša Bojović Beograd