Nadzorni odbor

 

Nadzorni odbor je samostalni, kolektivni organ Saveza čije članove bira Skupština, tajnim glasanjem, izvan svog sastava.

Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova i konstituiše se na poziv Starešine Saveza, kada je izabrano najmanje 3 (tri) člana Nadzornog odbora.

Zadatak Nadzornog odbora je da vrši pregled i kontrolu celokupnog materijalnog i finansijskog poslovanja Saveza i uopšte da kontroliše rad Saveza, njegovih organa i tela i da u vezi sa tim daje sugestije, predlaže mere i odluke Starešini Saveza, Starešinstvu Saveza i Skupštini Saveza.

 

Članovi Nadzornog odbora SIS su:

1.Ranko Bogdanović OI „N. H. M. M. Lune“,

2. Dragan Momčilović iz OI “Ilija Birčanin“ O.I.“Ilija Birčanin“,

3. Zoran Radukić iz O.I. „Cer“,

4. Predrag Stamenov iz OI „Janošik“ i

5. Predrag Stanković OI “Nadel“