nov 302023
 
Prema članu 7. Pravilnika o registraciji i evidenciji članstva Saveza izviđača Srbije, Zahtev za registraciju i potrebnu dokumentaciju za registraciju jedinice podnose od 1. do 15. 12. tekuće godine za narednu godinu.
Između 1. i 15. decembra potrebno je da na e-mail adresu registracija@izvidjaci.rs pošaljete:
  1. Popunjen, potpisan i skeniran (ili elektronski potpisan) Zahtev za godišnju registraciju jedinice u Savez izviđača Srbije u pdf formatu;
  2. Popunjen Zahtev za godišnju registraciju jedinice u Savez izviđača Srbije u originalnom Word formatu;
  3. Izveštaj o radu jedinice za tekuću godinu (2023) u slobodnoj formi;
  4. Plan rada jedinice za narednu godinu (2024) u slobodnoj formi i
  5. Važeći statut jedinice, ukoliko se ne nalazi na sajtu Agencije za privredne registre i ukoliko ga niste ranije dostavili Savezu.
Potrebno je da Zahtev za godišnju registraciju jedinice u Savez izviđača Srbije popunite u celosti. U suprotnom, Zahtev će biti vraćen na ponovno popunjavanje.
Informacije u vezi sa uplatom članarine biće naknadno dostavljene, a Pravilnikom o registraciji predviđen rok za uplatu članarine je 31. januar. Zajedno sa uplatom članarine odredi će biti u obavezi da dostave popunjen Spisak članova izviđačke jedinice u originalnom Excel formatu na e-mail registracija@izvidjaci.rs. Potrebno je popuniti sve podatke o članovima odreda, osim broja članske markice, koji popunjava Savez. Spiskovi koji nisu u celosti popunjeni biće vraćeni na ponovno popunjavanje.
Ukoliko vam je potrebna pomoć oko popunjavanja Word i Excel formulara, molim vas da se obratite kancelariji na mejl registracija@izvidjaci.rs.
Ukoliko se prvi put registruje u Savez izviđača Srbije, uz Zahtev za prvu registraciju Jedinica dostavlja:
  1. Statut Jedinice
  2. Fotokopiju Rešenja o upisu Jedinice u Registar udruženja Agencije za privredne registre
  3. Fotokopiju Rešenja o određivanju poreskog identifikacionog broja i matičnog broja
  4. Fotokopiju Rešenja o upisu lica ovlašćenog za zastupanje.
PRILOZI: