mar 092020
 

Poziv za javnu raspravu

o izmenama i dopunama Pravilnika o izborima u SIS ,Pravilnika o registraciji u SIS i Poslovnika o radu Skupštine Saveza izviđača Srbije

Skupština Saveza izviđača Srbije na sednici održanoj 16.06.2019. u Beogradu donela je odluku da se na osnovu ukazane potrebe a u cilju realizacije i sprovođenja Izbornog procesa izvrši postupak za izmenu i dopunu Pravilniika o izborima , Pravilnika o registraciji u SIS i ostalih potrebnih normativnih akata u SIS. Na osnovu nje je Starešinstvo formiralo Radnu grupu za izmenu i dopunu Pravilnika o izborima u SIS,Pravilnika o registraciji u SIS i kao rezlutat rada Radne grupe proistekla je potreba da se izvrši izmena i Poslovnika o radu Skupštine SIS.
Starešinstvo Saveza je radom kroz Radne grupe donelo predloge izmena akata Saveza navedenih u pozivu a nalaze se u vidu priloga uz ovaj poziv.
Starešinstvo je poštujući da procedura javne rasprave prođe u što demokratskioj atmosferiu /iako nije predviđena Statutom/ i sa željom da u njoj učestvuju i daju svoj doprinos svi članovi Saveza , a sve u cilju uklanjanja uočenih nedostataka u predhodnom periodu.
Javna rasprava će se u cilju efikasnosti sprovesti na sledeći način:
1, Javna Rasprava traje 30 dana od dana objavnjivanja ovog poziva na sajt SIS a koji će uslediti najkasnije 5 dana od donošenja odluke na Starešinstvu SIS.
Javni poziv proslediti na zvanične mejl adrese organizacionih jedinica registrovanih za tekuću kalendarsku godinu ,jednicama kojima je odobreno potpisivanje Sporazuma o saradnji sa SIS kao i načelnicima preko Načelstva Saveza.
2, Učesnici u javnoj raspravi će svoje stavove i predloge moći da iskažu kroz dve forme i to kroz komentare i kroz amandmane .
– Komentar / Obrazac-1/: obuhvata generalne komentare,sugestije i primedbe na svaki član predloženih akata.
– Amandman/Obrazac-2/: obuhvata tačno određene rečenice koje menjaju postojeće rečenice ili su dopuna samih članova ili stavova dokumenata koji se menjaju.Amandmani moraju biti razumljivi da predstavljaju suštinu predloženih izmena.
Komentare i amandmane slati isključivo popunjavanjem gore navedenih obrazaca i na sledećim mejl adresama : 92djole97@gmail.com uz cc meijla na adresu office@izvidjaci.rs .
Ukoliko komentarišete ili ulažete amandmane na više dokumenata za svaki dokumenat je potrebno popuniti posebne obrasce a u cilju evidencije i olakšavanja poslova radnim grupama.
3.Radne grupe će razmotriti sve komentare i amandmane pristigle u propisanoj formi i propisanom roku,a neblagovremene kontare i amandmane i dopise van datih obrazaca neće se uzimati u razmatranje. Na osnovu detaljnog razmatranja pripremiće se intgralni tekst svakog akta po na osob.
Sa ciljem da se Skupština rastereti i efikasno i nesmetano funkcioniše a poučeni ranijim iskustvima Starešinstvo će na sednici Skupštine izaći sa integralnim tekstovima akata sa uvaženim komentarima i amandmanima .Predloge akata će detaljno obrazložiti predstaviti na sednici Skupštine.Na samoj sednici Skupštine neće se moći podnositi novi komentari i amandmani.Starešinstvo će predložiti Skupštini da se glasa po predloženim integralnim tekstovima akata po na osob kao celine bez glasanja o pojedinačnim amandmanima .

Poslovnik o radu Skupstine-1
Poslovnik o radu Skupstine-2
Pravilnik o izborima-1
Pravilnik o izborima-2
Pravilnik o Registraciji

Izviđački pozdrav ZDRAVO

Starešinstvo Saveza izviđača Srbije