jan 262022
 

Poštovani i poštovane,

Ovim putem vas obaveštavamo da je u skladu sa članom 68. Statuta Saveza izviđača Srbije i članovima 14. i 21. Pravilnika o izborima u Savezu izviđača Srbije, Starešinstvo Saveza izviđača Srbije je dana 26. januara 2022. godine donelo

ODLUKU O RASPISIVANjU DOPUNSKIH IZBORA U SAVEZU IZVIĐAČA SRBIJE

1. Raspisuju se dopunski izbori u Savezu izviđača Srbije za
a) Jednog člana Nadzornog odbora Saveza izviđača Srbije i
b) Jednog člana Statutarnog odbora Saveza izviđača Srbije.

2. Sednica Skupštine Saveza izviđača Srbijena kojoj će biti sprovedeni dopunski izbori biće održana 27. 03. 2022. godine.

3. Kandidovanje za članove organa i tela iz tačke 1. ove odluke traje do 25. februara 2022. godine.

 

Kandidature se dostavljaju elektronskim putem na e-mejl adresu Saveza office@izvidjaci.rs.

 

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE KANDIDATURA – BITNO

FORMULAR ZA KANDIDATURU ZA ČLANA STATUTARNOG ODBORA

FORMULAR ZA KANDIDATURU ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA

Odluka o raspisivanju dopunskih izbora u SIS 2022