jan 232019
 

Na osnovu člana 22, stav 7, člana 36 stav 26, člana 60, Statuta Saveza izviđača Srbije Starešinstvo Saveza izviđača Srbije je na svojoj sednici od 23.01.2019. donelo sledeću

ODLUKU O VISINI ČLANARINE ZA ČLANOVE SIS u 2019. godini

Član 1.

Svi članovi Jedinica koje se registruju u Savezu izviđača Srbije dužni su da plate članarinu u visini od 720,00 (sedamstodvadeset) dinara.

Član 2.

Ovom Odlukom utvrđuje se raspodela članarine iz prethodnog člana i to:

  1. 600,00 dinara, pripada Savezu izviđača Srbije
  2. 120,00 pripada WOSM i ESR

Ovom odlukom se utvrđuje da su minimalni iznosi članarine za Jedinice i niže Saveze (pokrajinske, gradske, opštinske) kako sledi:

  1. 600,00 dinara za članove Jedinica Saveza
  2. 150,00 dinara pokrajinskom i gradskom Savezu
  3. 50,00 dinara opštinskom Savezu

Član 3.

Iznosi iz prethodnog člana tačka 1. i 2. uplaćuju se u zbirnom iznosu od 720,00 dinara na tekući račun Saveza 205-23767-82 sa naznakom „članarina“ za 2019.godinu.

Član 4.

Jeidnica koja radi u sastavu pokrajinskog ili gradskog Saveza iznos od 150,00 dinara uplaćuje na tekući račun pokrajinskog ili gradskog Saveza.

Član 5.

Jedinica koja radi u sastavu opštinskog Saveza, iznos od 50,00 dinara uplaćuje na tekući račun opštinskog Saveza.

Član 6.

Članarinu za 2019. godinu Jedinice su dužne da izmire do 31.01.2019.godine. Nakon izmirenja članarine i donošenja odluke o registraciji Jedinice će dobiti sertifikat da je Jedinica registrovana u Savezu izviđača Srbije za 2019. godinu.

Dokaz da je pojedinac član Jedinice koja je registrvana u Savezu predstavlja članska knjižica sa poništenom članskom markicom za 2019. godinu.

Član 7.

Jeidnica će biti registrovana u Savezu kao odred izviđača ako je u predviđenom roku uplatila najmanje 40 (četrdeset) članarina.

Član 8.

Savez izviđača Srbije je dužan da izda odgovarajuću finansijsku dokumentaciju i članske markice, u roku od sedam dana od dana uplate članarine na račun Saveza izviđača Srbije.

Član 9.

Generalni sekretar je dužan da na sajtu istakne svaku uplatu članarine od strane Jedinice u roku od 48 sati od dana prikazivanja na izvodu iz banke Saveza.

Član 10.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku dostaviti svim nižim  Savezima i  Jedinicama registrovanim  u Savezu, kao i Jeidnicama koje imaju potpisan Sporazum o saradnji sa Savezom elektronskim putem.

Tanja Janković

Starešina SIS