dec 052018
 

Vanredna sednica Skupštine SIS će se održati 9.12.2018. sa početkom u 11h u Centru za kulturu „Vlada Divljan“, Mitorpolita Petra 8, sa sledećim Dnevnim redom

 1. Otvaranje sednice Skupštine:
  a. Izbor verifikacione komisije Skupštine
  b. Izveštaj verifikacione komisije Skupštine
  c. Usvajanje dnevnog reda
  d. Izbor radnog predsedništva
  e. Izbor zapisničara
  f. Izbor overivača zapisnika
  2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine
  3. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine održane 18.03.2018.
  4. Razmatranje zahteva inicijative za održavanje vanrednih izbora u SIS i donošenje potrebnih odluka za dalji rad Saveza