Odluka o članarini

petak, 29 januar 2016

Na osnovu člana 36. Statuta Saveza izviđača Srbije, Starešinstvo Saveza je sa 15 glasova ZA, bez glasova PROTIV i 1 uzdržanim glasom dolelo sledeću

О D L U K U

Da se u tekstu odluke o članarini reč preporučeni iznos promeni u minimalni iznos.
Odluka o članarini za 2016. godinu sada glasi:


Člаn 1.

Svi članovi jedinica Saveza izviđača Srbije dužni su da plate članarinu za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 720,00 (sedamstotina i dvadeset) dinara.

Člаn 2.

Ovom Odlukom utvrđuje se raspodela članarine iz prethodnog člana i to:

1) 600,00 dinara, pripada Savezu izviđača Srbije,
2) 120,00 dinara, pripada WOSM i ESR.

Ovom Odlukom se utvrđuje da su minimalni iznosi članarine za jedinice Saveza i niže saveze (pokrajinske, gradske, opštinske) kako sledi:

3) 600,00 dinara, za članove jedinica Saveza,
4) 150,00 dinara, članarina pokrajinskom i gradskom Savezu,
5) 50,00 dinara, članarina opštinskom Savezu.

Člаn 3.

Iznosi iz prethodnog člana tačka 1. i 2. uplaćuju se u zbirnom iznosu od 720,00 dinara, na tekući račun Saveza izviđača Srbije broj: 205-23767-82 sa naznakom "članarina".

Člаn 4.

Jedinica koja radi u sastavu pokrajinskog ili gradskog saveza, iznos od 150,00 dinara uplaćuje na tekući račun pokrajinskog ili gradskog saveza.

Člаn 5.

Јеdinicа koја rаdi u sаstаvu opštinskog sаvеzа, iznos od 50,00 dinаrа uplаćuје nа tеkući rаčun opštinskog sаvеzа.

Člаn 6.

Članarinu za 2016. godinu utvrđenu ovom Odlukom jedinice su obavezne da izmire do 31.oktobra 2016. godine. Nakon izmirenja članarine, Starešinstvo Saveza će svim jedinicama koje su izmirile članarinu izdati sertifikat da je jedinica registrovana za 2016. godinu.

Dokaz da je pojedinac član jedinice registrovane u Savezu predstavlja članska knjižica sa poništenom članskom markicom.

Člаn 7.

Jedinica će biti registrovana kao odred izviđača ukoliko je uplatila najmanje 40 (četrdeset) članarina.

Jedinica će biti registrovana kao samostalna četa izviđača ukoliko je izmirila najmanje 40 (četrdeset) članarina.

Člаn 8.

Jedinica može na osnovu Odluke nadležnog organa jedinice Saveza osloboditi pojedinca plaćanja članarine o čemu je dužna da obavesti Starešinu Saveza.

Člаn 9.

Savez izviđača Srbije je dužan da jedinicama izda odgovarajuću finansijsku dokumentaciju i članske markice, u roku od sedam dana od dana uplate članarine na račun Saveza izviđača Srbije.

Člаn 10.

Generalni sekretar je dužan da na sajtu Saveza istakne svaku uplatu članarine od strane jedinice u roku od 48 sati od dana uplate.

Člаn 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljivanja na sajtu Saveza.

Odluku dostaviti svim jedinicama i savezima elektronskim putem.

Broј : 01-68/2015                                        Stаrеšinа Sаvеzа izviđača Srbije

                                                                                  Tanja Janković


Na osnovu člana 36. Statuta Saveza izviđača Srbije, Starešinstvo Saveza je sa 16 glasova ZA, jednoglasno donelo sledeću

ODLUKU

Deca iz Odreda izviđača Sveti Sava koja su korisnici doma za nezbrinutu decu oslobađaju se plaćanja članarine ka Savezu izviđača Srbije, izuzev članarine ka WOSM-u koja iznosi 120 dinara.

 Broј : 01-69/2015                                       Stаrеšinа Sаvеzа izviđača Srbije

                                                                               Tanja Janković


Na osnovu člana 36. Statuta Saveza izviđača Srbije, Starešinstvo Saveza je sa 16 glasova ZA, jednoglasno, donelo sledeću

ODLUKU

Deca iz Odreda izviđača sa KiM oslobađaju se plaćanja članarine ka Savezu izviđača Srbije, izuzev članarine ka WOSM-u koja iznosi 120 dinara.

Broј : 01-70/2015                                         Stаrеšinа Sаvеzа izviđača Srbije

                                                                            Tanja Janković

Kontakt

Savez izviđača Srbije
11050 Beograd
Bulevar umetnosti 27
PF 7
Tel: +381.11.269.51.99
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Izviđači Srbije

Izviđači Srbije su vodeća organizacija mladih i za mlade u Republici Srbiji, koja nudi izazovne programe za devojčice, dečake i mlade uzrasta od 7 do 25 godina starosti u nekoliko hiljada izviđačkih radnih jedinica organizovanih u više od 50 odreda.

Copyright ©2013 Savez izvidjaca Srbije | Bulevar Umetnosti 27 | 11150 Novi Beograd | Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
Developed by: iMedia