mar 162020
 

Nakon današnjeg vanrednog sastanka u Ministarstvu omladine i sporta  predstavnici Saveza izviđača Srbije i ostalih omladinskih organizacija i saveza izdali su sledeće

SAOPŠTENJE:

Na današnjem sastanku u Ministarstvu omladine i sporta, na kom su učestvovali ministar Vanja Udovičić sa saradnicima i predstavnici/e Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada, Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade, Krovne organizacije mladih Srbije, OPENS – a, Mladih istraživača Srbije, Studentske konferencije univerziteta Srbije i Saveza izviđača Srbije, razmatrani su kapaciteti omladinskog sektora za podršku u realizaciji mera Vlade Republike Srbije tokom vanrednog stanja.

Procena omladinskog sektora je da, na osnovu dosadašnjeg iskustva uključivanja mladih u različite programe, u kratkom vremenskom periodu možemo  o planiranim aktivnostima informisati i pozvati na učešće 180.000 mladih.  U narednom periodu biće definisane volonterske pozicije, potrebe i bezbednosne mere u okviru kojih će se moći realizivati volonteske aktivnosti, shodno merama koje donese Vlada Republike Srbije.

Poseban naglasak će biti stavljen na bezbednost i sigurnost volontera u svakom momentu volontiranja.

Svesni smo želje i volje mladih da se uključe u aktivnosti za pružanje podrške starijim sugrađanima, ali isto tako apelujemo da aktivnosti usklađuju sa lokalnim kriznim štabova koji će preuzeti celokupnu koordnaciju u skladu sa novonastalom situacijom.

U ovom trenutku apelujemo da se lica mlađa od 18 godina ne uključuju u aktivnosti dok se ne kreiraju posebne procedure i mere.

Pozivamo vas da pratite sajt Ministarstva omladine i sporta , kao i gore nabrojanih aktera za pravovremene informacije.

mar 162020
 

Poštovani članovi Saveza izviđača Srbije na osnovu odluke o uvođenju Vanrednog stanja na celoj teritoriji Republike Srbije a uzimajući u obzir brigu o zdravlju  svih članova SIS, sve aktivnosti odlažu se do ukidanja Vanrednog stanja i donošenja obavezujućih preporuka nadležnih Ministarstava Republike Srbije.
Svi članovi Saveza izviđača Srbije dužni su da se pridržavaju svih propisanih mera i aktivnosti koje donose nadležne institucije i lokalne  samouprave.

Informacije o daljoj  organizaciji rada Saveza biće redovno istaknute na sajtu SIS.

mar 112020
 

Obaveštenje o povećanom stepenu higijenskih mera po preporukama Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvete.

Na izviđačkim sastancima potrebno je primenjivati sledeće mere:

– Redovno održavanje prostorije za sastanke koje podrazumeva: Češće provetravanje prostorije, pranje I dezinfikovanje podova, kvake, radnih površina i redovno pražnjenje korpi za otpatke, koristeći rukavice;
– Pranje ruku uz korišćenje sapuna pre početka aktivnosti;
– Preporučiti izviđačima i odraslima da ne dodiruju oči, usta i nos neopranim rukama;
– Ne razmenjivati hranu i ne koristiti iste čaše i flašice za vodu.
– Upotrebljene papirne maramice i ubruse treba odmah bacati u korpe za otpatke;
– Odvojiti vreme i obnoviti priču o kolektivnoj i ličnoj higijeni kao deo preventivnih zdravstvenih mera
– Ne stvarati paniku i objasiti opasnost širenja neproverenih informacija;
– Preporuka je da se ne organizuju veći izviđački skupovi

Savez izviđača Srbije

mar 092020
 

Poziv za javnu raspravu

o izmenama i dopunama Pravilnika o izborima u SIS ,Pravilnika o registraciji u SIS i Poslovnika o radu Skupštine Saveza izviđača Srbije

Skupština Saveza izviđača Srbije na sednici održanoj 16.06.2019. u Beogradu donela je odluku da se na osnovu ukazane potrebe a u cilju realizacije i sprovođenja Izbornog procesa izvrši postupak za izmenu i dopunu Pravilniika o izborima , Pravilnika o registraciji u SIS i ostalih potrebnih normativnih akata u SIS. Na osnovu nje je Starešinstvo formiralo Radnu grupu za izmenu i dopunu Pravilnika o izborima u SIS,Pravilnika o registraciji u SIS i kao rezlutat rada Radne grupe proistekla je potreba da se izvrši izmena i Poslovnika o radu Skupštine SIS.
Starešinstvo Saveza je radom kroz Radne grupe donelo predloge izmena akata Saveza navedenih u pozivu a nalaze se u vidu priloga uz ovaj poziv.
Starešinstvo je poštujući da procedura javne rasprave prođe u što demokratskioj atmosferiu /iako nije predviđena Statutom/ i sa željom da u njoj učestvuju i daju svoj doprinos svi članovi Saveza , a sve u cilju uklanjanja uočenih nedostataka u predhodnom periodu.
Javna rasprava će se u cilju efikasnosti sprovesti na sledeći način:
1, Javna Rasprava traje 30 dana od dana objavnjivanja ovog poziva na sajt SIS a koji će uslediti najkasnije 5 dana od donošenja odluke na Starešinstvu SIS.
Javni poziv proslediti na zvanične mejl adrese organizacionih jedinica registrovanih za tekuću kalendarsku godinu ,jednicama kojima je odobreno potpisivanje Sporazuma o saradnji sa SIS kao i načelnicima preko Načelstva Saveza.
2, Učesnici u javnoj raspravi će svoje stavove i predloge moći da iskažu kroz dve forme i to kroz komentare i kroz amandmane .
– Komentar / Obrazac-1/: obuhvata generalne komentare,sugestije i primedbe na svaki član predloženih akata.
– Amandman/Obrazac-2/: obuhvata tačno određene rečenice koje menjaju postojeće rečenice ili su dopuna samih članova ili stavova dokumenata koji se menjaju.Amandmani moraju biti razumljivi da predstavljaju suštinu predloženih izmena.
Komentare i amandmane slati isključivo popunjavanjem gore navedenih obrazaca i na sledećim mejl adresama : 92djole97@gmail.com uz cc meijla na adresu office@izvidjaci.rs .
Ukoliko komentarišete ili ulažete amandmane na više dokumenata za svaki dokumenat je potrebno popuniti posebne obrasce a u cilju evidencije i olakšavanja poslova radnim grupama.
3.Radne grupe će razmotriti sve komentare i amandmane pristigle u propisanoj formi i propisanom roku,a neblagovremene kontare i amandmane i dopise van datih obrazaca neće se uzimati u razmatranje. Na osnovu detaljnog razmatranja pripremiće se intgralni tekst svakog akta po na osob.
Sa ciljem da se Skupština rastereti i efikasno i nesmetano funkcioniše a poučeni ranijim iskustvima Starešinstvo će na sednici Skupštine izaći sa integralnim tekstovima akata sa uvaženim komentarima i amandmanima .Predloge akata će detaljno obrazložiti predstaviti na sednici Skupštine.Na samoj sednici Skupštine neće se moći podnositi novi komentari i amandmani.Starešinstvo će predložiti Skupštini da se glasa po predloženim integralnim tekstovima akata po na osob kao celine bez glasanja o pojedinačnim amandmanima .

Poslovnik o radu Skupstine-1
Poslovnik o radu Skupstine-2
Pravilnik o izborima-1
Pravilnik o izborima-2
Pravilnik o Registraciji

Izviđački pozdrav ZDRAVO

Starešinstvo Saveza izviđača Srbije

mar 092020
 

Dragi poletarci i pčelice, izviđači i planinke, brđani i brđanke 21.marta pozivamo Vas da nam  budete dragi gosti i učestvujete na ovogodišnjem tradicionalnom Kvizu??

Moto ovogodišnje akcije je Izviđač Spreman, stoga dođite i proverite koliko ste spremni !

Elaborat u prilogu.

mar 032020
 

Savez izviđača Srbije poziva sve jedinice koje su zainteresovane za saradnju sa inostranim jedinicama da popune prijavu i do 11. marta je pošalju na e-mail adresu serbiaicteam@gmail.com.
Do Saveza izviđača Srbije često dolaze mejlovi jedinica iz inostranstva sa upitima i željom da sarađuju sa odredima iz Srbije. Kako bismo odredima u Srbiji, a i odredima iz inostranstva pružili najbolje iskustvo odlučili smo da raspišemo konkurs gde ćemo, kada nam se javi neka određena jedinica iz inostranstva, moći da je spojimo sa odgovarajućom jedinicom iz Srbije.
Jedinice ćemo spajati na osnovu prijava jedinica iz Srbije i očekivanja jedinica iz inostranstva.
Ukoliko biste članovima vaše jedinice želeli da ovo leto obezbedite međunarodno iskustvo, popunite prijavu!

feb 242020
 

Odred izviđača „Josif Pančić“ iz Niša već četvrti put zaredom organizuje višeboj „STARI BOR“, namenjen mlađim izviđačima i planinkama. Ova aktivnost održaće se 14.03.2020. u Nišu, a više informacija možete naći u elaboratu.

feb 242020
 

Izložba izviđača Čukarice, u saradnji sa Galerijom “Art na sprat” u Beogradu, u ul. Gavrila Principa br. 2,  je uvod u godinu jubileja – 60 godina Saveza izviđača opštine Čukarica, a realizovana je od 11.do 17. februara 2020. godine
Šest decenija, je dug put za organizaciju, ali “Izvidjači Čukarice” su organizacija mladih i za mlade.
Kroz  izložbu, predstavilii su deo uspomena i aktivnosti, za proteklih šest decenija.

Na otvaranju izložbe, posetiocima su se obratili : Stana Lukić – član veća Gradske opštine Čukarica , Slaviša Bojović – Starešina Saveza izviđača opštine Čukarica, Luka Tošković – jedan od osnivača  Saveza i dugogodišnji Starešina Saveza izvidjača opštine Čukarica i Raško Savić – Starešina Odreda izvidjača “Ratko Sofijanić” iz Ivanjice.
Izvidjači Čukarice se zahvaljuju svima koji su svojim prisustvom uveličali uvod u godinu jubileja, i dali svoj doprinos jubileju – 60 godina Saveza izviđača opštine Čukarica.
Veliko HVALA, galeriji “Art na sprat”, koji su izdvojili prostor, vreme, energiju i snagu da realizuju  izložbu i uveličaju za “Izviđače Čukarice” godinu  velikog i značajnog jubileja.

Fotografije sa otvaranja izložbe: https://www.facebook.com/savezizvidjacacukarice.beograd/media_set?set=a.1418274798351470&type=3